80s toys - Atari. I still have
Kitab Al Hikam
Syekh Ibnu Atho'illah As Sakandary


Kata Pengantar
Muqoddimah
Hikmah 1 - Maqom Itimad
Hikmah 2 - Maqom Asbab dan Tajrid
Hikmah 3